Antrepo

Ürünlerin antrepolara konulmasını düzenleyen Gümrük Mevzuatı’ nın tümüne Antrepo Rejimi denilmektedir. Genellikle ithalat aşamasında kullanılan antrepolar, gümrüklü alan ve depolama yerleridir. Antrepolar esasen Türkiye’ nin coğrafi sınırları içerisinde yer almalarına rağmen Gümrük Mevzuatı’ n ca Türkiye gümrük sınırlarının dışında kabul edilmektedirler. Antrepolara konulan eşyalar ithalat işlemleri yapılmaksızın ve ithalat vergileri ödenmeksizin, antrepolarda süresiz olarak saklanabilmektedir. İthalatçı firmalar ayrıca antrepolara koymuş oldukları eşyalarını parça parça ithal ederek, ithal etmiş oldukları kısmın gümrük vergilerini ödeyerek serbest dolaşıma sokma imkanına da sahiptirler.